Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde yapılan
değişiklikler aşağıdaki gibidir;
6.madde: “Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez… Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin
süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir”
şeklinde düzenlenmişken değişiklikle beraber ibare “bölümler halinde kullanılabilir.” kullanılabilir olarak
değiştirilmiştir. Ayrıca bir fıkra eklenmiştir; “Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı
işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate
alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli
izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt
işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle
yükümlüdür.” Yani; alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam
edenlerin yıllık ücretli izin süreleri, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak.
Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp
kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak
zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olacak. Aynı
Yönetmeliğin 9.maddesine de şu fıkra eklenmiştir; “Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin
süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”