logo

Blog

Yıllık İzin Uygulaması ile İlgili Değişiklik

26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6704 sayılı Torba Kanun’un 16.
Maddesi ile işçilerin yıllık izinlerini kullanması ile ilgili yeni bi düzenleme yapılarak 4857 sayılı İş
Kanunu’nun “Yıllık ücretli iznin uygulanması” başlıklı 56. Maddesinin 3. fıkrası değiştirilmiştir. 4857
sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddesinin 6704 Sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki şekli ile yeni şekli
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Eski düzenleme Yeni düzenleme
Yıllık ücretli iznin uygulanması
 MADDE 56 – Yıllık ücretli izin işveren tarafından
bölünemez.
Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler
içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde
verilmesi zorunludur.
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri,
tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden
aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
 
Yıllık ücretli iznin uygulanması
 MADDE 56 – Yıllık ücretli izin işveren tarafından
bölünemez.
Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler
içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde
verilmesi zorunludur.
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri,
tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden
aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde
kullanılabilir.
 

Yeni düzenleme öncesinde hak edilen yıllık izin; bir bölümü on günden aşağı olmamak kaydı ile en çok
üçe bölünerek kullanılabiliyordu. Yapılan değişiklikle, söz konusu on gün ve fazlasından kalan izin
süresi istenildiği kadar bölünebilecektir. Bu yeni uygulamayı örnek ile açıklamak gerekirse; 14 iş günü
yıllık izin hakkı bulunan bir işçi, bu iznini 10 gün + 1 gün+ 1 gün+ 1 gün+ 1 gün şeklinde ya da 11 gün
+ 1 gün + 1.5 gün + 0.5 gün şeklinde; başka bir anlatımda bir bölümünü on gün ya da üzerinde
kullanarak kalan yıllık iznini istediği kadar bölüme ayırmak suretiyle kullanabilecektir. 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 56. Maddesinde yıllık iznin bölümlere ayrılması hususunda tarafların anlaşması şartına
ilişkin düzenlemede herhangi bir değişiklik yapılmamış olması sebebiyle; işveren tarafından işçiden
gelen yıllık izin talepleri yazılı şekilde alınmalı ve yıllık izin formu düzenlenerek özlük dosyasında
saklanmalıdır. Yıllık izin dönüşünde ise işçiye izin defterinin imzalatılması gerekmektedir.