logo

Blog

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı

Son dönemlerdeki ekonomi politikaları ve jeopolitik önemi sayesinde Türkiye, yabancı yatırımcıların
ilgisini çekmiş ve vasıf düzeyi yüksek olan yönetici ve teknik eleman gibi alanların istihdamında da
artış gözlenmiştir. Bunun yanı sıra yabancı akademisyen, bilim insanı, sanatçı gibi önemli kişilerin
ülkemizdeki çalışmaları da yoğunluk kazanmıştır.  Söz konusu artış ile, eski mevzuatın güncel
ihtiyaçlara cevap verememesi neticesinde, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Ağustos 2016’da
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun 11. maddesine göre, uluslararası işgücü politikası
doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin
veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun
bulunan başvuru sahibi yabancılara “Turkuaz Kart” verilmesi öngörülmüştür. Söz konusu bu kart
Kanunda “Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla
yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belge.” olarak tanımlanmıştır. Kanunda Turkuaz
Kart’a ilişkin Yönetmelik çıkartılması öngörülmüştür. Söz konusu karta başvuru ve başvurunun
değerlendirilmesi, kart sahibinin hakları, bu hakların kullanımını düzenleyen “Turkuaz Kart
Yönetmeliği” 14.03.2017 tarihli 30007 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik ile ilgili önemli kısımlara aşağıda yer verilmektedir.
Turkuaz Kart Verilebilecek Yabancılar
-Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri
itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
-Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye
yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
-Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası
düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı
veya araştırmacı,
-Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,
-Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin
milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan yabancılara verilebilir.
Belirtilen kriterlerin değerlendirilmesi Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu
hususta puanlama sistemi geliştirilmiş olup hangi kıstasların dikkate alındığı Yönetmeliğin 11.
maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir.
Turkuaz Karta Başvuru
Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı
olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapabilecektir.
Turkuaz Kart Sahibi Yakınına İkamet İzni
Turkuaz Kart sahibinin yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı
çocuklarına da “Turkuaz Kartı Sahibi Yakını Kartı” düzenlenecektir. Düzenlenen bu kart, Turkuaz
Kartın geçerlilik süresi içinde ikamet izni yerine geçecektir.
Turkuaz Kartı Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 
Turkuaz Kart sahibi süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanacaktır. Turkuaz Kart sahibi
olan yabancılar;
-Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.
-Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamazlar.
-Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili mevzuattaki
hükümlere tabidirler.
-Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz
iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk
vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür.
Ancak bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu
aranmışsa, Turkuaz Karta sahip olan kişiler bu haklardan yararlanmayı talep edemeyecektir.
Vatandaşlık Kazanma
Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Turkuaz Kart sahibi ve yakını, millî güvenlik ve kamu düzeni
bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması ve geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla
Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilir.
Yukarıda özetle içeriğine değinilen, 14.03.2017 tarihli 30007 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve
yürürlüğe giren “Turkuaz Kart Yönetmeliği” bu hususta başvuru yapmak isteyen yabancılara yol
gösterici olacaktır.