logo

Blog

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik

10 Ocak 2015 tarihinde yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde 4
Ocak 2017 tarihinde değişiklikler yayımlanmış olup, söz konusu değişiklikler yayım tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Aşağıda ilgili değişikliklere yer verilmiştir.
Yönetmeliğin karşılaştırmalı reklamlara ilişkin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi;
Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı ihtiyaçları karşılaması ya da aynı amaca yönelik olması,
şeklinde ve üçüncü fıkrası; “Gıda reklamlarında, ilgili mevzuata göre sağlık beyanı kapsamına giren
hususlar karşılaştırmaya konu edilemez. Beslenme beyanı kapsamındaki hususların reklamlarda
karşılaştırma unsuru olarak kullanılması ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Takviye edici gıdaların
karşılaştırmalı reklamı ise hiçbir şekilde yapılamaz.” şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkraya “Reklam
Kurulunca belirlenen ilkelere aykırı olmaması” eklenmiş, ikinci fıkrasının sonuna “Bu şekilde yapılan
doğrudan karşılaştırmalı reklamlarda herhangi bir kişi veya kurumun tanıklığına yer verilemez.”
cümlesi eklenmiş; aynı maddenin sonuna “Fiyat düzenlemeleri ile etkin piyasa gücü yükümlülükleri
ilgili idari otoriteler tarafından belirlenen sektörlere ilişkin reklamlarda fiyat karşılaştırması yapılamaz.”
dördüncü fıkra eklenmiştir. Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
-Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlüdür.
-Reklamlarda yer alan doğrulanabilir olgularla ilgili tanımlamalar, iddialar ya da örnekli anlatımlar;
bilimsel geçerliliği olan bilgi ve belgelerle kanıtlanmak zorundadır. Gerek görülen hallerde
üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme
kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgeler istenir.
-Karşılaştırmalı reklamlarda yer alan ve karşılaştırmaya konu edilen iddialar, her hâlükârda
üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme
kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgeler ile kanıtlanmak zorundadır.
-İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında sunulan raporların, reklamda yer alan iddiaları reklamın
yayınlandığı dönemde kanıtlar nitelikte olması esastır.
-Reklam verenler, bu Yönetmelikte belirlenen ilkelerin uygulanmasını denetlemekle yetkili ve görevli
olanlara reklamlarda yer alan iddiaları kanıtlar nitelikteki belgeleri sunmakla yükümlüdür.
 Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması veya belli sayıda kupon, etiket, kapak ve benzeri
unsurların biriktirilmesi suretiyle piyango, ikramiye çekilişi ya da bir yarışmaya katılma hakkı veren
pazarlama tekniklerinin duyurulması halinde; promosyon süresinin başlangıç ve bitiş tarihi ile malın
teslimi veya hizmetin yerine getirilmesine ilişkin koşullar ya da bu koşulların duyuruluş şekli açıklanır.”
Yönetmeliğin 20 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3 saniye”, “4 saniye” ve “8 saniye”
ibarelerinden sonra gelen “eklenmesi” ibaresi ile “6 saniye” ibaresinden sonra gelen “eklenmesi ve”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmeliğin 27nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlarda;
a)İnternet hızının veya kapsama alanının belirtilmesi durumunda; vaat edilen hızın veya kapsama
alanının altyapı, coğrafi şartlar, şebeke yoğunluğu, kullanılan cihaz, bina konumu gibi etkenlere bağlı
olarak değişebileceği bilgisi ortalama tüketicinin algılayabileceği süre ve biçimde verilir.
b)Test veya laboratuvar koşullarında geçerli olan internet hızlarına, tüm tüketicilerin ulaşabileceği
algısı oluşturulamaz. Bu koşullarda elde edilen hızların, reklama konu edilmesi halinde, test
veya laboratuvar koşullarında geçerli olduğu bilgisi dış ses veya durağan yazı olarak ana vaatte
belirtilir.
c)Sunulan hizmette; adil kullanım kotası, hız kotası ve benzeri sınırlamaların bulunması durumunda bu
husus açıkça belirtilir.
 Son olarak, Yönetmeliğin 34’üncü maddesindeki karşılaştırmalı reklamlarda rakiplere ilişkin bilgilerin
verilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi olan “31/12/2016” ibaresi “1/1/2018” olarak
değiştirilmiştir. Her ne kadar Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 2 yıl önce
yayımlanmış olsa da uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve gelişen içtihatlar çerçevesinde Yönetmeliğe
ilişkin Bakanlık tarafından düzenlemeler devam etmektedir. Hiç kuşkusuz bu durum, uygulamadaki
problemleri gideriyor olsa da bu alanda faaliyet gösterenler için belirsizlikler oluşturmaktadır. Bu
sebeple, bu alanda faaliyet gösterenlerin bir cezaya muhatap olmamak adına mevzuat değişikliklerini
ve buna bağlı içtihat değişikliklerin yakında takip etmeleri ve değişikliklere göre gerekli uyarlamaları
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.