logo

Blog

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sınai mülkiyete ilişkin Marka, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı, Tasarım ve Patent ve Faydalı Modele ilişkin düzenlemeler Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında toplanmıştır. Kanun, 10.01.2017 tarihinde yayımlanmış ve genel itibariyle yayımlanma tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  ve Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmış ve sınai mülkiyete ilişkin tüm düzenlemeler bir Kanun’da toplanmıştır. Kanun ile; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve uluslararası anlaşmalara da uyum sağlanmasını amaçlanmış ve aynı zamanda marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları da Kanun kapsamına alınmıştır. Kanun’un yürürlüğü girmesinin ardından beklendiği üzere işbu Kanuna ilişkin Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.04.2017 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.  

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı: Başlangıç hükümleri ve birincisi Marka; ikincisi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı; üçüncüsü Tasarım, dördüncüsü Patent ve Faydalı Model; beşincisi Ortak Hükümler olmak üzere 140 madde, 3 geçici madde ve beş kitaptan oluşmaktadır. Yönetmeliğin başlangıç bölümde Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar yer almıştır. Yönetmeliğin devamında, Kanunda olduğu gibi sırasıyla Marka, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı, Tasarım, Patent ve Faydalı Model ve Ortak Hükümlerin uygulamasına ilişkin Kitaplara yer verilmiştir. Yönetmelikle; 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin Geçici Maddelerinde; Coğrafi işaretlere ilişkin faaliyet bildirimi, Denetim raporlarının sunulması ve Patent ve faydalı modellerin yıllık ücretlerinin ödenmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Yönetmeliğin yürürlük tarihi, 25 Nisan 2017 olan Resmî Gazetede yayınlandığı tarihtir. Yönetmelik hükümleri de Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı tarafından yürütüleceğini açıklanmıştır. Sonuç olarak 24.04.2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin haklarının belgelenmesi koruma altına alınmıştır. Bu haklarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlenmiş olup marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin esas, kuralları ve şartları düzenlenerek bu konuda oldukça yeni olan Sınai Mülkiyet Kanunu’nun uygulamasına ilişkin bir rehber ortaya konulmuştur.