logo

Blog

Konkordato Nedir?

15.03.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İflas erteleme kaldırılarak, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumu işlevsel hale getirildi. 

Konkordato, herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyan müessesedir. Konkordato borçlunun alacaklılarının 2/3’ü ile yaptığı, ticaret mahkemesinin de tasdiki ile geçerlilik kazanan bir anlaşmadır. İmtiyazsız alacaklılar borçlunun borçlarının belirli bir yüzdesinden feragat eder ve borçlu da borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödeyerek borçlarının tamamından kurtulabilir. Başlıca konkordato çeşitleri: Adi Konkordato, İflastan Sonra Konkordato (İflas İçi Konkordato), Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato. Ticari faaliyetleri ve ekonomisi bozularak ödeme gücünü kaybetmiş ve konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu, Asliye Ticaret Mahkemesine başvurur. Borçlu dilekçesinde konkordato sürecinde borçlarını ödemeyi planladığı stratejisini gösteren projesini ve ayrıntılı bilançosunu verir. Başvuru makamı borçlunun talebini, konkordato süresi verilebilmesi için uygun şartlarının olup olmadığını araştırıp inceler. Borçlunun varlıklarının, borçların en az %50 sini karşılamaya yetip yetmeyeceği ve borçlunun talebinin varlıkları ile uygun olup olmadığını tespit etmek için Asliye Ticaret Mahkemesinin bilirkişiye başvurması gereklidir. Asliye Ticaret Mahkemesi bilirkişisinin yapacağı inceleme sonucunda, konkordato süresi verilmesi için gereken şartları borçlunun taşımadığı sonucuna varılırsa, konkordato başvurusu reddedilir, borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve konkordato komiseri atanır. Konkordato talebini inceleyen Mahkeme, borçlunun teklifinin gerekli şartları taşıdığı kanısına varırsa, borçluya iki aylık bir konkordato süresi verir. Süre verilebilmesi için; teklif ettiği para ile malvarlığı arasında denge olmalı, teklif şartlar ve durum göz önünde bulundurulduğunda gerçekçi olmalı, borçların en az %50 si için ödeme vaadi yapılmalı. Ancak bu şartların eksiksiz bir şekilde mevcut bulunması halinde Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato komiseri atayıp süreci başlatacaktır. Süreç 2 ay olmakla birlikte bu 2 aylık süre kararın verildiği tarihten itibaren başlar. Ayrıca bu süre kesin süredir uzatılamaz. Verilen 2 aylık konkordato sürecinde kural olarak borçluya karşı takip yapılamaz, daha önce başlatılmış olan takipler durur, istisna olarak rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılabilir ve bu tür takipler süreç başlamadan önce başlatıldıysa takibe devam olunur. Yine istisna olarak İİK 206. Maddesinin 1. Sırasında yazılı alacaklılar takip başlatabilir, açmış oldukları takibe devam edebilir. İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, işverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, iflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. Tüm bunların yanında bir de konkordato süreci içerisinde borçlunun tasarruf yetkisi kısıtlanır. Bu kısıtlama tasarruf yetkisini ortadan kaldırmaya yönelik değil, konkordato sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından konmuş bir kısıtlamadır. Borçlu, bütün malları üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Fakat yetkisinin kullanılması konkordato komiserinin denetimindedir. Kefil olmak, ivazsız tasarruflarda bulunmak (bağışlama, ariyet gibi), mallarını rehin etmek, gayrimenkullerini satmak ve gayrimenkulleri üzerinde ayni hak tesis etmek, işlemlerinin borçlu tarafından yapılması kesinlikle yasaklanmış olup, yasağa rağmen bir şekilde meydana getirilmiş işlemler de hükümsüzdür.

Konkordato Komiserinin Başlıca Görevleri

-Defter Tutmak: Borçlunun malvarlığına dair bir defter tutar, malların kıymetini bizzat kendisi yahut bilirkişi aracılığıyla takdir eder.

-Alacakların Bildirilmesi: Alacakları konkordato süresi verilmesinden önce doğmuş olan alacaklılar, ilandan itibaren yirmi gün içinde alacaklarını komisere bildirirler. Alacağı konkordato mühletinden sonra doğan alacaklılar için tasdik edilen konkordato mecburi değildir. Alacaklarını yirmi gün içinde bildirmemiş olan alacaklılar oylamada dikkate alınmazlar.

-Alacakların incelenmesi: Kendisine bildirilen alacaklar hakkında inceleme yapar, fakat yalnızca bildirilen alacakları kabul veya ret hakkı yoktur. Bu yetki borçluya ve tetkik merciine aittir. Komiser bildirilen alacaklar hakkında beyanda bulunması için borçluyu davet eder. Borçlunun kabul ettiği alacaklar konkordato nisabında dikkate alınır. Komiser borçlunun kabul ettiği alacakları reddedemez; o da kabul etmek zorundadır. Borçlunun reddettiği alacaklara nizalı alacaklar denir. Bu nizalı alacakların konkordato nisabında dikkate alınıp alınmayacağına tetkik mercii karar verir.

-Alacakların toplanması: Yapılan ilana göre alacaklılar bildirilen yerde toplanır. Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır. Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Alacaklı konkordato tutanağı imzalanmaz yahut 10 gün içinde kabul ettiğini beyan etmezse konkordatoyu reddetmiş sayılır.

Özetle; tüm dünya küresel çapta bir ekonomik darboğazın eşiğindeyken ve ülkemiz iflas erteleme kurumunu belirli şartlar çerçevesinde kaldırmışken, konkordato tacir-hukukçu-vatandaş ayırt etmeksizin herkesin bilgi sahibi olması gereken bir konu haline gelmiştir.