logo

Blog

Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında

Elektronik tebligat, tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından kayıtlı elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen muhataba, elektronik yolla gönderilen tebligattır. Tebligat Kanunu’nun 19.1.2012 tarihinde yürürlüğe giren değiştirilmiş 1. Maddesi uyarınca, 5018 sayılı kanunda ekli bulunan TBMM, YÖK, BTK, RTÜK, barolar ve benzeri idareler ve kurumlar yetkili merci olarak sayılmaktadır. Bu kuruluşlar tarafından yapılacak elektronik ortamdaki tebligatlar PTT vasıtası ile gerçekleştirilecektir. Geleneksel tebligatta olduğu gibi, merci tebligatı kendisi tebliğ etmeyecek, vasıta olan PTT’ye verecektir.  Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatabın, tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi edinmesi gerekmektedir. Söz konusu kayıtlı elektronik posta adresi diğer elektronik posta adreslerinden farklıdır. KEP sisteminde gönderici ve alıcı kimlik bilgileri doğrulanmakta ve sistem içerisinde oluşturulan KEP delilleri senet hükmünde kabul edilmektedir, dolayısıyla deliller aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılmaktadır. Bu özellikleriyle KEP işlem güvenliği açısından büyük katkı sağlamaktadır. Kep adresleri kep hizmet sağlayıcılarından alınmaktadır. Bugün itibariyle 8 tane kep hizmet sağlayıcısı bulunmaktadır. KEP edinilmesi için söz konusu hizmet sağlayıcılarına (PTTKEP, TNBKEP, TÜRKKEP ve diğerleri) başvurulması gerekmektedir. Sistem KEP adresinden KEP adresine çalışmaktadır. Bu nedenle işlem güvenliğini arttıran bir kapalı kutu sistemi oluşmaktadır. Herhangi bir e-posta adresinden KEP adresine e-posta yollanamadığı gibi KEP adresinden de başka bir e-posta adresine e-posta yollanamamaktadır. KEP adresleri sadece elektronik tebligatların alınabilmesi için değil ihtarname, ihbarname, itiraz ve benzeri hukuki bilgi içeren maillerin de aktarılması hususunda kullanılabilmektedir. Yetkili merci elektronik tebligatı PTT’ye iletmekte, PTT’den de kendi bünyesinde bulunan PTTKEP’e bu tebligat ulaşmaktadır. Eğer, KEP hizmeti alan muhatap adresi PTTKEP’ten almışsa, PTTKEP doğrudan elektronik tebligatı muhatabın KEP adresine gönderir. Eğer, muhatap adresi başka bir hizmet sağlayıcısından almışsa, elektronik tebligat PTTKEP’ten o hizmet sağlayıcısına, ondan da muhataba gitmektedir. Tebligat Kanunu’na eklenen ve 19.1.2012 tarihinde yürürlüğe giren 7/A maddesinin 4. fıkrası uyarınca elektronik tebligat, muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda muhataba tebliğ edilmiş sayılacaktır. Buna göre 10.02.2016 tarihinde gönderilen tebliğ 15.02.2016 tarihinin gün sonunda yapılmış sayılacaktır. KEP hizmet sağlayıcıları, gönderinin alıcısı tarafından okunduğuna ilişkin delil oluşturmakta ve gönderici ve alıcı bu delile sistemden bakabilmektedir. Buna göre eğer alıcı elektronik tebligatı 12.02.2016 tarihinde okursa bu tarihte tebligat yapılmış sayılacak ve süreler bu tarihten itibaren hesaplanmaya başlayacaktır. Tebligat Kanunu’na eklenen ve 19.1.2013 tarihinde yürürlüğe giren 7/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen ve 28.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 9/A maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, bu kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilecektir. Bu kanun kapsamında yapılacak elektronik tebligatlar karşı tarafa tebliğ edildiğinde yapılmış sayılacaktır. Bu durum elektronik tebligatın beş günlük süresinin istisnasını oluşturmaktadır.  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesinde, bu kanunun uygulanmasından sorumlular, bir diğer deyişle elektronik tebligat adresi almak zorunda olanlar belirlenmiştir. Yönetmelikte sayılanlar arasında bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, spor kulüpleri ve noterler de bulunmaktadır. Zorunluluk kapsamı dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir. Elektronik tebligat adresi edinmeyen sermaye şirketleri açısından mevzuatta herhangi bir yaptırım düzenlenmemekle birlikte artık bu muhataplar elektronik yolla gönderilecek olan tebligatları göremeyecek, bunun neticesinde de sermaye şirketleri büyük zarar görebileceklerdir. 5549 sayılı kanun kapsamında yükümlü olan kişi, kurum ve kuruluşlara ise Mali Suçları Araştırma Başkanlığı tarafından her bir tespit için 10.000 Türk lirası idari para cezası uygulanacak ancak bir yıl içerisinde uygulanacak cezaların toplamı 250.000 Türk lirasını geçemeyecektir. Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca, kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların tebliğ çıkaran mercie bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülecektir. KEP hizmetinden yararlananların adres bilgileri KEP hizmet sağlayıcılarının rehberlerinde tutulmaktadır. Her hizmet sağlayıcının kendi rehberi bulunmaktadır. KEP hizmet sağlayıcıları gerçek kişinin rehber kaydına, ancak hesap sahibinin onayını alarak KEP rehberinde yer verebilmektedir. Tüzel kişiler için ise onay aranmamakta, adresleri KEP rehberinde zorunlu olarak tutulmaktadır. Her gönderici hizmet aldığı KEP hizmet sağlayıcısından adres sorgulama talebinde bulunabilmektedir. KEP hizmet sağlayıcısı talep neticesinde kendi KEP rehberinde sorgulama yapmakta, eğer adrese ulaşamazsa diğer KEP hizmet sağlayıcılarının rehberlerine bu talebi aktarmakta, sorgu sonucunu almakta ve bu sonucu muhataba iletmektedir. Tüm iletim işlemeleri sırasında sistemde meydana gelen işlemlerin hangi zamanda gerçekleştiğine dair kayıtlar tutulmaktadır. KEP delili bir elektronik postanın ne zaman, kim tarafından, hangi KEPHS tarafından gönderildiği, hangi KEPHS tarafından kabul edildiği, kimin posta kutusuna ne zaman teslim edildiği ne zaman kim tarafından açıldığı/okunduğunu barındıran bilgilerdir. KEP delilleri saklanmakta ancak iletinin içeriğine dair hiçbir delil saklanmamaktadır. KEP hizmet sağlayıcıları, KEP sisteminde oluşturulan KEP delillerini, bu delillerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak en az yirmi yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Elektronik tebligatlar söz konusu olduğunda ise olay kayıtları otuz yıl süreyle arşivlerde saklanacaktır. Elektronik tebligatın vekile yapılma zorunluluğu devam etmektedir. UYAP uygulamalarında elektronik tebligat alt yapısı tamamlanarak 29.06.2015 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de hizmete başlamıştır. E-Tebligatın UYAP uygulamalarında kullanılabilmesi için; avukatların E-imza ile avukat portal sistemlerinden UYAP’a girerek gerekli ayarlamaları yapması ve diğer kullanıcıların dosyalarının bulunduğu yargı veya yardımcı birimlerine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.