logo

Blog

İşçinin Ücretinin Haczedilmesi Durumunda İşverenin Yükümlülükleri

İşçinin borcu sebebiyle ücretini haczeden icra müdürlüğü işverene durumu bir yazı ile bildirmektedir.
Bu bildirim yazısında işçinin aldığı ücretin haczedildiği, işçinin unvanının, aldığı brüt ücret miktarının ve
kayıtlı adresinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde icra dairesine bildirilmesi ve söz
konusu borç bitinceye kadar haczedilen ücret tutarının işçinin net ücretinden kesilerek işveren
tarafından icra dairesi hesabına gönderilmesi ihtar edilir. İlgili icra dairesinin hesap bilgileri de işbu
yazıda belirtilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. Maddesinde; “İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte
birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak
zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir.
Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.” hükmüne yer verilmiş olması sebebiyle; nafaka borçları
dışında işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilmesi mümkün değildir. Nafaka
borçları dışındaki alacaklar için her ay işçinin net ücretinin ¼ ‘ünün kesilmesi zorunluluğu ilgili icra
müdürlüğü yazısında da belirtilmektedir. İcra müdürlüğünün bildirim yazısında da ihtar edildiği üzere,
işveren; işçisinin aylık ücretinin haczedildiğine ilişkin icra müdürlüğü yazısına, tebliğ tarihinden itibaren
7 gün içerisinde cevap vermelidir. İşbu cevap yazısında işveren; icra müdürlüğü tarafından talep edilen
bilgileri paylaşmakla birlikte her ay işçisinin ücretinin kesilerek kesinti yapılan tutarın icra müdürlüğü
hesabına gönderileceğini taahhüt etmelidir. İşçinin ücreti üzerinde birden fazla haciz bulunması
durumunda; işveren tarafından haciz tarihlerine göre sıralama yapılarak önceki haciz veya hacizlerin
sona ermesinin ardından işçinin ücretinin kesilerek icra müdürlüğü hesabına gönderileceği
bildirilmelidir. İş ilişkisi sona ermiş olan işçi için haciz yazısı tebliğ alınması durumunda; yine tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde söz konusu işçinin o işyerinde çalışmadığı açıklanmalı ve işçiye ait
işten ayrılış bildirgesi de cevap yazısı eki olarak icra müdürlüğüne sunulmalıdır. İşçinin, ücretinden
kesinti yapıldığı süreçte işten ayrılması durumunda; İşveren tarafından derhal ilgili icra müdürlüğüne
yazı yazılarak söz konusu işçinin işten ayrıldığı bildirilmeli ve yine işçiye ait işten ayrılış bildirgesi de
bildirim yazısı eki olarak icra müdürlüğüne sunulmalıdır. İcra müdürlüğü tarafından gönderilen ücret
haczi yazısına tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde cevap vermeyen ve/veya icra müdürlüğünün
haciz yazısı uyarınca ücretten kesinti yapmayan ya da eksik kesinti yapan işveren aleyhine hukuki
yaptırımlar uygulanabilecektir. İşveren tarafından icra müdürlüğü hesabına yatırılmayan ücretler icra
müdürlüğü tarafından doğrudan işverenden tahsil edilir. İcra müdürlüğünün bu işlemi için ayrıca bir
mahkeme kararı bulunması gerekmemektedir.