logo

Blog

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

Ülkemizdeki ekonomi konusunda önemli konulardan biri de ihracattır. Bu konuda ihracatçıların katıldıkları platformlarda memurların yararlandığı yeşil pasaport imkanından devlete hizmet eden ihracatçıların da yararlanması gerektiği belirtilmiş ve bu hususta çalışmalar başlatılmıştır. İhracatçıyı desteklemek için alınan Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazete yayımlanması ile “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir. Kararın içeriği incelendiğinde ihracat tutarına göre yeşil pasaport sayısı:  

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı

-1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 

-10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki,

-25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 

-50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 

-100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport verilecek kişiler belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine,  Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Karar uyarınca İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilecek ancak bu yeşil pasaport imkanından söz konusu ihracatçıların eşleri ve çocukları yararlanamayacaklardır. Kararda belirtilen tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar Bakanlığın bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir. Pasaportun iadesi: Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsile yetkili kişiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya onun yetkilendireceği başkan yardımcısına ait olacaktır. Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlü olacaktır. Sonuç olarak; Yeşil pasaport, pasaportu almaya hak kazanan firma temsilcilerine, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyadaki birçok noktaya rahatlıkla ve zaman kaybı olmaksızın ulaşım imkânı sağlayacaktır. Bu sayede ihracatta güçlü olunan ülkelerde ihracatın derinleşmesi, görece olarak daha az ihracat yapılan ülkelere ve yeni pazarlara açılmada engellerin kaldırılması amaçlanmıştır.