İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 11.04.2017 tarihli ve 30035 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelikte, internet toplu kullanım sağlayıcılarının ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlenmiştir. Yönetmelik 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 11.04.2017 tarihli ve 30035 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Yönetmelikte sırasıyla Tanımlara, Yükümlülükler ve Sorumluluklara, Denetleme ve Cezalara ve Çeşitli ve Son Hükümlere yer verilmiştir. Yönetmelik’te yer alan önemli tanımlar şu şekildedir: İnternet toplu kullanım sağlayıcı; kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Bu bağlamda, kişilere bu olanağı sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yer alan İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı ise, internet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

Yükümlülükler ve Sorumluluklar:

İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanmak, erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak, kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurmak ve güvenli internet hizmeti sunmak zorundadır. Bunun yanında; internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sisteminin yanı sıra, ilave tedbir olarak güvenli internet hizmeti de alabilirler. Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri Yönetmelik’te daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yükümlülükler kapsamında; izin belgesi almak, ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak, kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak gibi ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri getirilmiştir. Bunun yanında ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının işyeri açılması hususunda şartlar da Yönetmelik’te düzenlenmiştir. 

Denetleme ve Cezalar:

Yönetmeliğin üçüncü bölümünde Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların denetleme ve cezalara ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Denetleme komisyonu tarafından gerçekleşen denetleme ile yükümlülüklere aykırı hareket eden ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara uyarma, kapatma ve idarî para cezası verebileceğini düzenlenmiştir. Sonuç olarak; 11.04.2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ile internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri, sorumlulukları ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlenerek bu konuda mevzuat eksikliği giderilmiştir.