Şahin Hukuk Bürosu (“Büro”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir. 

Büromuz, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden Büromuz kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.

1.    Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olan Şahin Hukuk Bürosu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanır ve işlenir.

2.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; her türlü fiziksel ve elektronik ortamda; Büromuza iletilen çeşitli belgeler, iş başvuru formları, özgeçmişler, ziyaretçi formları, müvekkil/müşteri bilgi formları, dava dosyaları, posta ve e-postalar, Büromuz internet sitesi, elektronik iletişim formları, sosyal medya araçları, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları, Büromuz bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları vb. muhtelif kanallar aracılığıyla işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak işlenir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vi) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilir.

3.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer şartlar çerçevesinde; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müvekkil/müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, büromuzun fiziksel mekan güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ile talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla işlenir.

 

Büromuza iş veya staj başvurusunda bulunmanız durumunda kişisel verileriniz çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ile çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir.

İnternet Sitemizi ziyaret eden kullanıcıların ise internet sitesinin güvenli ve verimli çalışmasının temini amacıyla çerezler aracılığıyla site içi trafik bilgileri işlenir. Kullanıcı, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir.

4.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin üçüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş ortaklarımıza, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, muhasebe, sağlık, bilgi güvenliği, hukuk v.b. konularda) ve yetkili kurum ve kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.

5.     Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Büromuz, Kanun’un 10. maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri olarak;
 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve başvurularınızı “Adalet Mah. Manas Bulvarı no:47 Kat 18 Folkart Towers A Kule Bayraklı/İzmir” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebilir veya Noter kanalıyla gönderebilirsiniz. 

Taleplerinizi ve başvurularınızı Büromuza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresiniz varsa info@sahin.law adresine de iletebilirsiniz.


Talep ve başvurularınızda;

 

 •  Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,bulunması zorunludur.


Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Büromuz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Büromuz talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Büromuz gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Büromuzun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.