Çalışma Alanlarımız

Rekabet Hukuku

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma…

Enerji Hukuku

Sanayi ve Teknoloji alanında dünya genelinde yaşanan gelişmeler sonucunda gittikçe artan bir enerji ihtiyacı oluşmakta ve devletler…

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku;  sağlık hizmeti alan, sunan ve bu hizmetten yararlananlar arasındaki hakları ve yükümlülükleri düzenleyen…

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku, şahıs ya da işletmeye ait ürünleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları ve sanat eserlerine…

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, şahıs ve şirketlerin ‘’ticari’’ nitelikteki faaliyet ve ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olan gerçek ve tüzel kişilerin, yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip…

İcra ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku; borçlu tarafın borcunu ödememesi halinde alacağın ne şekilde tahsil edeceğini düzenleyen bir…

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku; taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişki ve faaliyet alanı ile ilgili sözleşme görüşmeleri, sözleşme…

İmar ve Gayrimenkul Hukuku

Yerleşmelerin ve bu yerlerdeki mevcut yapılaşmaların plan, fen, sağlık…

Spor Hukuku

Spor hukuku;  sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki spor faaliyetlerinden doğan ilişkileri düzenleyen…

İş Hukuku

İş Hukuku, hizmet sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku; bireyin bireye, bireyin devlete ve devletin bireye karşı korunmasını amaçlayan…

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku; Anayasanın 46. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri…

Medya ve Bilişim Hukuku

Medya ve Bilişim Hukuku; son yüzyıldaki teknolojik gelişmeler ışığında doğmuş ve bu gelişmelerin ivmeli artışı ile…

Tahkim

Tahkim; taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların devletlerin resmi yargı makamlarınca değil, tarafların…

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku;  Devletin tek taraflı olarak gerçek ve tüzel kişilere yüklediği hak ve yükümlülükleri, bu hak ve yükümlülüklere…

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku, finansal piyasalarda güvenin…

Miras Hukuku

Şahin Hukuk Bürosu, Mirasın Reddi, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları, Miras Sözleşmeleri…