Kategoriler
Çalışma Alanları

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku; taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişki ve faaliyet alanı ile ilgili sözleşme görüşmeleri, sözleşme metinlerinin ve hukuki belgelerin hazırlanması, sözleşme ve hukuki belgelerin içerik ve şekil bakımından incelenmesi ve tarafların menfaatlerini gözetmek suretiyle hukuki anlamda yorumlanması aşamalarını ifade eden bir hukuk dalıdır. Uyuşmazlık halinde sözleşmelere “çözüm aracı” olarak başvurulabilmesi için tarafların faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerine, amacına ve kanuna uygun düzenlenmesi büyük önem teşkil etmektedir.

Şahin Hukuk Bürosu; her tür sözleşmenin en etkili hukuki korumayı ve çözümü sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakta, şahıs ve şirketlere Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde hukuki destek sağlamaktadır.
Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

Öncelikli olarak şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, alım-satım, kira, inşaat, kredi, lisans, acenta, franchise/bayilik sözleşmeleri olmak üzere; 

–    Sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi,
–    Taraf iradelerine, tarafların faaliyet alanı ve amacını en uygun şekilde cevap verecek sözleşme metinlerinin hazırlanması,
–    Mevcut sözleşmelerin incelenerek lehe ve aleyhe hükümlerin tespiti ve düzenlenmesi,
–    Sözleşme hükümlerini ihlal niteliği taşıyan eylemlerin değerlendirilmesi, ihlal nedeniyle tazminat ve cezai şart hükümlerinin talep ve dava edilmesi,
–    Sözleşmelerin kanuna ve sözleşme metnine uygun şekilde sona erdirilmesi.

 

 
Kategoriler
Çalışma Alanları

İcra ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku; borçlu tarafın borcunu ödememesi halinde alacağın ne şekilde tahsil edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Borçlu aleyhine icra takibi yapılabileceği gibi, koşullarının oluşması halinde iflas yoluyla da takip yapılabilmektedir. Borçlu tarafın haksız bir icra veya iflas takibi karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği ve devamında hangi süreçlerin işleyeceği, alacaklının alacağını tahsil edebilmek için hangi hukuki imkanlara sahip olduğu, borçlu tarafın mallarının nasıl haczedileceği ve ne şekilde parayı çevrileceği, hangi koşullar gerçekleştiğinde iflasının talep edilebileceği gibi konularda şahıs ve şirketlerin etkili hukuki yardım alması büyük önem teşkil etmektedir.

Şahin Hukuk Bürosu; müvekkillerin alacaklarının tahsili amacıyla icra ve iflas takibi süreçlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmakla birlikte, hem Alacaklı hem de Borçlu konumunda bulunan şahıs ve şirketlere İcra ve İflas Hukuku ile ilgili hukuki destek sağlamaktadır.


Bu çerçevede sunulan hizmetlerin bazıları aşağıda sayılmaktadır:
–    Ticari ve şahsi alacakların tahsili ile ilgili İlamlı ve İlamsız İcra takiplerinin hazırlanması ve açılması,
–    Şahıs ve şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlanması,
–    Alacaklılar ile uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
–    Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki destek sağlanması,
–    Kambiyo senetlerine müstenit haciz yolu ile takip,
–    Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile takip,
–    Yeni Çek Yasası uyarınca; Karşılıksız Çek Keşide etme ile ilgili suç duyurularında bulunulması ve süreçlerin takibi,
–    İhtiyati Haciz,
–    Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi,
–    İflas yolu ile takip; iflas davasının takibi,
–    İflasın Ertelenmesi,
–    Konkordato ilanı,
–    Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden yapılandırılması
–    Menfi tespit ve İstirdat Davalarının takibi,
–    İstihkak Davalarının takibi,
–    İhalenin Feshi Davalarının takibi.

Kategoriler
Çalışma Alanları

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olan gerçek ve tüzel kişilerin, yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceleyen bir hukuk sistemidir. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yabancıların çalışma, ikamet etme, okuma, mülk edinme gibi bazı hak ve işlemleri bakımından kanunda sınırlamalar yer almaktadır. Mevzuatımızda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun gibi çeşitli kanun, ilgili yönetmelik ve düzenlemeler bulunmaktadır. Yabancılar Hukuku; Vatandaşlık Hukuku, Şirketler Hukuku, İhracat ve İthalat Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku, Turizm Teşvik Hukuku gibi pek çok hukuk dalı ile ilgili olması sebebiyle bir karma hukuk dalıdır.

Şahin Hukuk Bürosu Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni işlemlerinden yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuku konularıyla ilgili hukuki danışmanlığı, ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi üstlenmektedir. Avukatlarımız Türk hukuk sistemine uygun şekilde yabancı gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerinin yürütülmesinde yol göstermektedir ve hukuki danışmanlık gibi pek çok farklı alanlarda hizmet sağlamaktadırlar. 

Şahin Hukuk Bürosu; yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Yabancılar Hukuku kapsamındaki davalarının takibini yapmakta, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; dava takibi ve danışmanlık hizmetleri ile birlikte şahıs ve şirketlere yönelik seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:


–    Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi; Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi,
–    Şirketlerin mavi ve beyaz yakalı yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
–    Çalışma ve oturma izni başvurularının takibi,
–    Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
–    Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
–    Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,
–    Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
–    Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi,
–    Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
–     Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi, 
–    Yabancılık unsuru taşıyan şirketlere Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça hukuki danışmalık verilmesi,
–    Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması.

Kategoriler
Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, şahıs ve şirketlerin ‘’ticari’’ nitelikteki faaliyet ve ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ticari hayatta yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar neticesinde ilgili mevzuat sıklıkla değişmektedir. Bu sebeple ticari faaliyette bulunan şahıs ve şirketlerin güncel kanunlara uyum sağlamaları ve doğabilecek zararlara karşı korunmaları gerekmektedir. 

Şahin Hukuk Bürosu, Ticari İşletmeler, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet, Fikri Mülkiyet, Sigorta Hukuku alanları ile Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Ortaklık Anlaşmaları, Genel Kurul Kararları, Sermaye Yapılandırmaları, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Tasfiyeleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; yerli ve yabancı şirketlerin birleşme, bölünme, devralma, tür değiştirme işlemleri ile hisse devri sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, şirket yapısının organizasyonunun sağlanması, birleşme ve devralma süreci sonrası entegrasyona ilişkin hukuki destek sağlamaktadır.
Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır: 


–    Şahıs ve şirketler ile ilgili ticari sözleşmelerin hazırlanması,
–    Şirket birleşme ve devralmaları hukuki süreçlerinin yönetilmesi,
–    Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ile ilgili hukuki süreçlerinin yönetilmesi,
–    İrtibat bürosu kuruluşu,
–    Ana sözleşmenin hazırlanması ve düzenlenmesi,
–    Şirket kararlarına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
–    Genel Kurul kararlarının iptali ve butlanı davalarının takibi,
–    Şirket yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
–    Sermaye artırımı ve indirimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
–    Hisse devir işlemlerinin takibi,
–    Şirket tasfiyesi işlemlerinin takibi,
–    Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davalarının takibi,
–    Taşıma (Lojistik) davalarının takibi,
–    Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi,

 

 
Kategoriler
Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku, şahıs ya da işletmeye ait ürünleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları ve sanat eserlerine ilişkin tüm özgün tasarımları, gizli ya da açık bilgileri ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Fikri Mülkiyet; Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Şahin Hukuk Bürosu, Fikri Mülkiyet haklarından doğan davaların takibini yapmakta; fikri hakların, edebiyat ve sanat eserlerinin, telif haklarının, buluşların, patentlerin, endüstriyel tasarımların, faydalı ürünlerin, markaların, tasarımların, coğrafi işaretlerin ve ticaret unvanlarının korunması amacıyla şahıs ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

–    Ulusal ve uluslararası alanda; patent, marka ve diğer sınai mülkiyet başvurularının yapılması,
–    Marka ve patent ihlallerinden kaynaklanan davaların takibi,
–    Fikir ve sanat eserlerine tecavüzden kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi,
–    Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı itirazda bulunulması ve iptal davalarının takibi,
–    Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla hukuki danışmanlık verilmesi.

Kategoriler
Çalışma Alanları

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku;  sağlık hizmeti alan, sunan ve bu hizmetten yararlananlar arasındaki hakları ve yükümlülükleri düzenleyen, bu kişi ve kurumlar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan bir hukuk disiplinidir. Sağlık Hukuku; hasta ve hekim hakları ile sağlık hizmeti sunucularının devlet kurumları ile olan ilişkisini birlikte ele alması sebebiyle tıp ve hukuk karma bilimidir. Bunun doğal sonucu olarak hastanelerin hukuki yapısı, sigorta hukuku, hatalı tıbbi uygulamalar, ilaç ve tıbbi malzeme hukuku, Sağlık Bakanlığı teşkilat ve yönetimi, Ceza hukuku ve İdare hukuku gibi alanlarla yakın ilişki içerisindedir. 

Şahin Hukuk Bürosu; Sağlık Hukukundan kaynaklanan davaların takibini yapmakta,  kişi ve kurumlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; hastalar, hekimler, sağlık işletmeleri ve hastaneler gibi çeşitli sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç imalatçısı şirketler, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler gibi sektörün pek çok farklı kesimine hukuki destek hizmeti sağlamakta, Sağlık Hukuku Danışmanlığı ile birlikte seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

–    Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları, hastaları ve devlet kurumları ile aralarında gerçekleşecek sözleşmelerin kanuna uygun şekilde düzenlenmesi ve hazırlanması, 
–    Sağlık Bakanlığının izin prosedürleri hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,
–    Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi, 
–    Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
–    Hekimlerin malpraktisten kaynaklanan cezai ve sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
–    Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında SUT’un uygulanmasına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi,
–    Devlet kurumlarına sağlık sunucuları adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davaların takibi,
–    İlaç ham maddelerine, cihaz ve malzemelerine ilişkin üretim, dağıtım, distribütörlük ve klinik araştırmalarında düzenlenecek sözleşmelerin hazırlanması,
–    İlaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi.

Kategoriler
Çalışma Alanları

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Sanayi ve Teknoloji alanında dünya genelinde yaşanan gelişmeler sonucunda gittikçe artan bir enerji ihtiyacı oluşmakta ve devletler tek el olarak bu artan ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Enerji ve tabii kaynaklar alanında devletlerin yetersiz kaldığı durumlarda Tüzel Kişiler tarafından bu alanlara yatırımlar yapılarak sektördeki ihtiyacın karşılanması gündeme gelmiş olup bu durum; enerji kaynaklarının tespiti, bunların kullanılması, enerji üretimi ve tüketimi konularında düzenleme yapılmasını zorunlu kılmıştır. Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku; Yenilenebilir ve yenilemeyen kaynakların tespiti, geliştirilmesi, kullanılması, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması konularını düzenleyen ve Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Rekabet Hukuku ve İmar Hukuku gibi farklı alanları bünyesinde bulunduran bir hukuk dalıdır. 


Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku birçok farklı kanunla düzenlenmiş olup; 3154 sayılı “Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat Ve Görevler Hakkında Kanun”, 6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”, 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”, 4646 sayılı “Doğalgaz Piyasası Kanunu”, 5015 Sayılı “Petrol Piyasası Kanunu” ve 2690 sayılı “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu” başlıca kanunlar arasında sayılmaktadır. Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku alanında çok sayıda kanun ve yönetmelik bulunmasına rağmen sık yapılan mevzuat değişiklikleri nedeni ile güncel akademik çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple uluslararası çalışmaların düzenli olarak takip edilmesi önem arz etmektedir.


Şahin Hukuk Bürosu, Enerji ve Doğal Kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren firmalara, bu sektöre yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslar arası şirketlere, kamu kurumlarına; planlama süreçleri, proje aşamaları, finansman sağlanması, Çed raporları, kurum onayları, projelerin yürütülmesi, Enerji ve Doğal Kaynaklar hukukuna dair yasal düzenlemeler gibi teknik ve hukuki konularda danışmalık hizmetleri sunmaktadır. 


Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;


–    İmar planlaması ve proje sürecinde hukuki danışmanlık verilmesi,
–    ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi,
–    Kamulaştırma ve Özelleştirme işlemlerinin takibi,
–    Hukuki durum ve risk analizinin yapılması,
–    EPDK nezdindeki işlemlerin takibi, 
–    EPDK kararlarına karşı dava açılması,
–    İzin ve lisans başvurularını hazırlaması,
–    Teşvikler ve teşvik başvuruları hususlarında danışmanlık verilmesi,
–    Elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi,
–    Türbin kurulum anlaşmalarının hazırlanması,
–    Enerji alım satım sözleşmelerinin hazırlanması,
–    Devralma ve birleşme sözleşmelerinin hazırlanması,
–    Rödovans sözleşmelerinin hazırlanması,
–    Dağıtıcı Bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması, 
–    EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması.

 

 
Kategoriler
Çalışma Alanları

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önleyerek piyasaları korumayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Rekabet Kurumu, işletmelerin rekabeti olumsuz etkilemesi muhtemel olan anlaşma, eylem, birleşme ve devralma, ortak girişim ve bazı kararlarının rekabet ihlali yarattığı gerekçesiyle şirketlere karşı rekabet soruşturması başlatabilmektedir. Sözleşme özgürlüğü çerçevesinde hukuka uygun görünen bir işlem veya eylem rekabet hukuku çerçevesinde hukuka aykırı olabilir. Şirketler, Rekabet Hukuku kurallarını bilmedikleri için hukuka uygun olduğunu düşündükleri faaliyetlerden dolayı rekabet soruşturmasına ve yüksek miktarda para cezasına maruz kalabilmektedirler. Bu sebeple Rekabet Hukuku kurallarının ve yasaklanan faaliyetlerin takibi ile şirket yöneticileri ve personelin bilgilendirilmesi önem teşkil etmektedir.


Şahin Hukuk Bürosu, şirketlerin rekabet ihlali oluşturabilecek nitelikteki sözleşmelerine ilişkin önleyici hukuki inceleme yapmakta, rekabet soruşturmalarında şirketleri temsil etmekte, özellikle rekabet ihlali ile sonuçlanabilecek birleşme ve devralmalar ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; Rekabet Hukuku Danışmanlığı ile birlikte seminer, konferans ve eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.
Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:


–    Rekabet ihlali oluşturabilecek sözleşmelerin, eylemlerin, birleşme ve devralmaların, ortak girişimlerin ve tek taraflı kararların incelenerek önleyici hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
–    Rekabet soruşturması ile karşılaşan şirketlerin Rekabet Kurumu nezdinde temsil edilmesi, 
–    Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına karşı iptal davalarının açılması ve takibi,
–    Menfi tespit ve muafiyet başvurularının yapılması ve süreçlerin takibi.