7033 Sayılı Kanun ile OSB’lerde Sanayicilere/Katılımcılara Vergi Muafiyeti Müjdesi

OSB’lerin kuruluş amacı sanayileşmenin elverişli, çevreye duyarlı ve teknolojik olarak ileri seviyelere
getirilmesinin yanı sıra OSB’ler içerisindeki sanayicilerin/katılımcıların da OSB’ler ile iş birliği içerisinde
sanayileşmenin ilerlemesini ve genişlemesini sağlamaktır. Bununla birlikte OSB Kanunu ile OSB’lere
birçok muafiyet, hak ve özellikler tanınmış olup 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
sanayicinin de birçok muafiyetten faydalanması hedeflenmiştir. 7033 sayılı Kanun 01.07.2017
tarihinde yürürlüğe girerek sanayicinin muafiyetlerini ve bir takım diğer işletmelerden farklı özellikleri
kazanmasını hedeflemiştir. Kanun değişikliği ile önemli iki vergi türü olan Damga Vergisi ve Emlak
Vergisi Muafiyetlerine değinilmesi gerekmiştir. Damga vergisine getirilen muafiyet 7033 sayılı Kanunun
7. maddesi ile “- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-
Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “53. Organize
sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde
bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler.” hükmüne yer
verilmiştir. Bu hükmün eklenmesi ile OSB’lerde kurulacak olan işletmelerin ve faaliyete başlamak
isteyen yeni sanayicilerin organize sanayi bölgelerinde yapacakları yatırımlarda ve masraflarda yatırım
maliyetinin azaltması amacıyla, bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve
taahhütnameler damga vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. Bilindiği üzere OSB’lerde arsa tahsis
işlemlerinde sözleşme yapılması ve sanayicilerden taahhüt alınması zorunluluk olmakla birlikte bu
zorunluluk sebebi ile işletmecilerin/sanayicilerin yükümlülükleri azaltılmaya çalışılmıştır. Bu durumda
OSB’lerdeki arsa tahsislerinin kolaylaştırılması ile katılımcı olan sanayici ile OSB ilişkileri arasında
bağlantılar kurulmaktadır. Sanayici OSB’de gerçekleştireceği faaliyetleri ve kuracağı işletmesi ile hem
OSB’nin kendisine hem de ülkedeki ekonomik canlılığa katkı sağlayacaktır. Kanunda yapılan değişiklik
öncesinde öncelikle Emlak Vergisi’nden ve Emlak Vergisinin muafiyet durumlarından bahsedilmesi
gerekmektedir. Emlak Vergisine ilişkin tüm hükümler 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Kanun ile
düzenlenmiş durumdadır. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile emlak vergisi binalar ve araziler olmak
üzere ikiye ayrılmış bulunmaktadır. Emlak Vergisinin Birinci Kısmı Binalar Vergisini düzenlemiş olup
İkinci Kısmı ise Araziler Vergisini düzenlemiştir. Aynı kanun içerisinde bina vergisi ve arsa vergisi ayrı
düzenlenmiş olup bu vergilerin muafiyet durumları da ayrı ayrı düzenlenmiştir.  Peki 7033 sayılı Kanun
ile Emlak Vergisi’ndeki muafiyet hangi vergi türünü etkilemektedir? 7033 sayılı Kanun’un 10.
Maddesinde yer alan emlak vergisindeki muafiyet 1319 Sayılı Kanun’un 4. Maddesindeki Daimi
Muaflıklar hükmünde yer almaktadır. Ancak bu daimi muaflık kanunun Binalar Vergisi bölümü için
geçerli olmaktadır. 7033 sayılı Kanunun 10. maddesi ile “-29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak
Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile
organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi
sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda 1319 Sayılı
Kanun’un 4. maddesi yukarıda da yer verilen kanundaki değişiklik sonucunda; “Aşağıda yazılı binalar,
kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri
hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ((a), (b), (s), (y) ve (z) fıkraları için kiraya
verilmeme şartı aranmaz.) …m) Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara alt binalar (Vakıf
senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar…” haline gelmiştir.
Eklenen bu madde ile de Damga Vergisinde yer alan muafiyet ile aynı şekilde sanayicinin/işletmelerin
OSB’lerde yapacakları yatırım ve ülke ekonomisine sağlayacakları katkı göz önüne alınarak yatırım
maliyetlerinin azaltılması amacı ile OSB’lerde yer alan binaların emlak vergisinde muaf tutulması söz
konusu olmuştur. İşbu muafiyet daimi muafiyetler arasında yer almakta olup aşağıda belirtilen şartları
sağlaması halinde sanayicinin bina vergisinden muafiyetten faydalanılması mümkündür;
1-Bina’nın OSB içerisinde olması
2-Kiraya verilmemiş olması şartlarını sağlaması gerekmektedir. Aksi taktirde binanın işletmeci/sanayici
tarafından bir başka işletmeye/sanayiciye kiralanması durumunda bu muafiyetten yararlanması
mümkün değildir.
7033 sayılı Kanun değişikliği ile işletmeciler/sanayiciler emlak vergisi anlamında sadece BİNA
vergisinden muaf olmakla birlikte arazi vergisine ilişkin herhangi bir muafiyet işbu kanun maddesi ile
düzenlenmemiştir. OSB’ler için Arazi Vergisi hakkında uygulanan muafiyet geçici muafiyetler kapsamı
içerisinde yer almakta olup sanayici lehine arazinin tesis edilme anına kadar geçerlilik arz etmektedir.
Bu durumda sanayicinin/işletmecinin OSB’lerde yer alan binaları hakkında muafiyeti daimi olarak
mevcut iken arazileri hakkında muafiyetleri kısmi/geçici/daimi olmak üzere bulunmamaktadır.  7033
sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi muafiyetlerine getirilen değişiklikler ile
muafiyetlere ilişkin vergi ödemelerinin ne zamandan itibaren ödenmeyeceği konusunun da açıklığa

kavuşturulması gerekmiştir. 7033 sayılı Kanun 01.07.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olup vergi muafiyetleri bu tarihten itibaren başlamaktadır. Damga vergisi muafiyeti için
herhangi bir karışıklığa sebep olmaz iken binalara ilişkin vergi muafiyeti hakkında 2017 vergisinin
birinci ve ikinci dönem vergilerinin muafiyetlerinin durumunun açıklanması zaruri olmuştur. OSB’lerde
yer alan binaların vergi muafiyetlerine ilişkin dönemleri 7033 sayılı Kanunun yayım tarihinden itibaren
bina vergisinden daimi olarak muaf tutulacak olan organize sanayi bölgelerinde yer alan binalardan
2017 yılı bina vergisi birinci taksitinin alınması, ikinci taksitten itibaren (ikinci taksitte dahil olmak üzere)
bina vergisinin alınmaması gerekmektedir. Bu durumda sanayiciler/işletmeler 2017 bina vergisinin
birinci dönemini ödemekle yükümlü olmakla birlikte devam eden dönemlerde muafiyet şartlarını
sağlamaları koşulu ile bina vergisinden daimi olarak muaf hale gelmişlerdir.