Varlık Barışı

Varlık barışının ne olduğu, kimlerin faydalanabileceği, başvuru tarihleri, kapsama giren varlıkların neler
olduğu ve kapsama giren varlıkların vergilendirilmesine ilişkindir.
Varlık barışı nedir?
Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı
varlıklarını Türkiye’ye getirerek milli ekonomiye kazandırması amaçlanıyor. Uygulamayla bu varlıkları
Türkiye’ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkânı tanınıyor. Varlık barışı kapsamına, yurt içi ve
yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor.
Söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma
zorunluluğu bulunmuyor.
Yurt dışında bulunan varlıkların bildirilmesi ve Türkiye’ye getirilmesi nasıl olur?
Söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır. Yurt
dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları, 17.11.2020
tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecektir. Bununla birlikte
kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle
karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışı
uygulamasından yararlanılabilecektir. Bildirim yapılan varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3
ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba
transfer edilmesi zorunludur.
Kapsama girmeyen ve yurt dışında bulunan varlıkların uygulamadan yararlanabilmesi mümkün
müdür?
Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek
suretiyle 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi mümkündür. Türkiye’deki banka ya da aracı
kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt
dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının bu düzenleme hükümden faydalanılması
açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Yeni varlık barışı uygulaması kapsamında herhangi
bir vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka
veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan
kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bununla birlikte, borcun
ödenmesinde kullanılan varlıklar için defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla Türkiye’ye getirilme şartı
aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan
banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgeleri talep edildiğinde ibraz etmek üzere
muhafaza etmeleri yeterlidir.
Türkiye’de bulunan varlıkların bildirimi nasıl yapılır?
Türkiye’de bulunan, ancak defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar uygulama kapsamında 30.06.2021 tarihine kadar bildirim ile
gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda
bildirilebilecektir. Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerince banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir.
Uygulama kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme
kayıtlarına alınması mümkündür. Bu durumda, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış
olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil
edilmesi kaydıyla, uygulama hükümlerinden faydalanılabilecektir.
Varlıkların bildirim değeri nasıl belirlenir?
Türk lirası cinsinden para itibari değeriyle, altın rayiç bedeliyle, merkez döviz, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz alış kuruyla, pay senetleri borsa rayiciyle, tahvil bono Euro Bond gibi borçlanma
araçları borsa rayiciyle, yatırım fonu katılma payları piyasada belirlenmiş kapanış fiyatıyla, yatırım fonu
katılma payları piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi
türev araçlar borsa rayiciyle, taşınmazlar rayiç bedeliyle belirlenir. Bildirimlerde söz konusu varlıkların
Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacaktır. Rayiç bedel, söz konusu varlıkların bildirildiği tarih
itibarıyla belirlenen alım-satım bedeli olup bu bedelin gerçek durumu yansıtması gerekmektedir. Borsa
rayiciyle değerlenecek varlıkların borsa rayicinin belirlenmesinde, söz konusu varlıkların bildirildiği
tarihte işlem gördüğü yurt içi veya yurt dışındaki borsalarda oluşan değerler dikkate alınacaktır. Döviz
cinsinden varlıklarda, bunların bildirildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru
dikkate alınacaktır. Bildirimde bulunduktan sonra, yapılan hataların düzeltilmesi ya da bildirime konu
edilen varlıkların azaltılması amacıyla 30.06.2021 tarihine kadar yapılacak düzeltmelerde varlıkların ilk
bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.
Bildirimi yapılan varlıklar kayıtlara nasıl aktarılır?

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri
dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, şirket adına bildirime konu edilerek uygulama hükümlerinde
yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi
oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirime konu
edilmesi halinde aynı uygulamadan yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim dışındaki
nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da
gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir veya
kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde
dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil edilebileceği gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve
kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte
özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye
eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye
edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi; gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de
vergilendirilmeyecektir. Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri
tarafından ortaklara dağıtılması halinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar
ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendirilmeyecektir.