Kategoriler
Makaleler

7244 SAYILI YENİ KANUN’UN İŞ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

7244 SAYILI YENİ KANUN’UN İŞ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

17 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Korona Virüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Giriş

Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile ilgili ülke çapında önlemler alınmakta olup, kanuni düzenlemeler ile işbu önlem çalışmaları devam etmektedir. Son olarak 16 Nisan 2020 Nisan tarihinde TBMM tarafından kabul edilen,  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında  Kanunda iş hukuku açısından da önemli değişikliklere yer verilmektedir. İşbu bilgi notunda mevzuatta yapılan değişikliklerin iş hukuku açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Dört başlık altında incelenecek olan işbu düzenlemeler aşağıdaki gibi sunulmaktadır.

İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Yasağı

7244 Kanununun 9. Maddesi ile birlikte 4857 Sayılı İş kanuna yeni bir düzenleme getirilerek, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren, geçici olmak üzere işverenin iş sözleşmesini fesih hakkı yasaklanmıştır. Yasak ile amaçlanan yaşanılan işbu olağanüstü süreçte yaşanan işten çıkarmaları engellemektir. İşbu yasak 3 ay süre ile sınırlı olup, Cumhurbaşkanın 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatılma yetkisi bulunmaktadır.  İş Kanunu 25 inci maddede düzenlenen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilemeyecektir. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi  için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir. Yasak kapsamı dışında olan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında,  işveren haklı veya geçerli sebeplerle fesih yapamayacaktır.

İşverenin Tek Taraflı Karar İle Ücretsiz İzin Uygulaması

İş Hukuku mevzuatında ücretsiz izin düzenlemesi sınırlı sayıda olup, işçinin muvafakati ile hayata geçebilmekteyken yeni gelen düzenlemeler ile 3 ay ile geçici olarak işverene tek taraflı kararı doğrultusunda işçiyi ücretsiz izne çıkarabilme hakkı getirilmiştir. İşbu geçici süre Cumhurbaşkanınca 6 aya kadar uzatılabilmektedir. Geçici ücretsiz izin için işverene bir sınırlama getirilmemekle birlikte, işverenin keyfi ücretsiz izin uygulaması eşit işlem borcuna aykırılık oluşturabilme ihtimali bulunmaktadır. İş Kanunu 5. Maddesinde düzenlenen eşit işlem ilkesine göre, eşit kişilere eşit muamele yapılması gerekmektedir. Aksi halde işçinin iş fesih hakkı doğacak ayrıca işveren işçinin dört aya kadar olan ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı ödemek durumunda kalacaktır. İlerleyen süreçte doğacak uyuşmazlıkların yargıya taşınması durumunda her iki taraftaki davranış ve tutumların belirleyici olacağı unutulmamalı, ücretsiz izin uygulaması eşit işlem ilkesine uygun bir şekilde uygulanmalıdır.

Bununla birlikte eski düzenlemeye göre işverenin tek taraflı ücretsiz izin uygulaması işçi için haklı sebeple iş sözleşmesini fesih hakkı verirken yeni düzenleme ile işçi, işverenin aldığı tek taraflı ücretsiz izine çıkarma kararını haklı nedenle fesih sebebi yapamayacaktır. Aksi halde işçinin feshi derhal fesih kapsamında değerlendirilerek, işçinin işbu feshi nedeniyle işverene ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğabilecektir.

Ücretsiz İzin uygulaması ile ilgili bir diğer yenilik Düzenlemenin 7. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na getirilen, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılan ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi 51. Madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen işçilere İşsizlik Ödeneği Fonundan nakdi ücret desteği sağlanmasıdır. İşbu kişilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar işsizlik fonundan günlük 39,24 TL, aylık 1.170 TL nakdi ücret desteği verilecek nakdi destekten yalnızca damga vergisi alınacak olup başkaca bir kesinti yapılmayacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği işçinin hak etmiş olduğu işsizlik ödeneğinden mahsuben yapılmaktayken, işbu nakdi destek kurum tarafından karşılıksız yapılmaktadır.  Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan, yaşlılık aylığı alan işçiler işbu nakdi yardımdan yararlanamayacaktır. Genel Sağlık Sigortasından yararlanmayan işçilerin nakdi ücret desteğinden yararlanması halinde ise, işbu kişilerin genel sağlık sigortası primleri fon tarafından ödenecek ve destek aldıkları süre boyunca genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

Kanun koyucu ilgili düzenlemenin suistimalini engellemek amacıyla, ücretsiz izne ayrılıp nakdi ücret desteğinden yararlanan ve aynı zamanda çalıştırılan işçinin tespiti halinde, işverene bu şekilde çalıştırdığı her işçi için her ay işçinin aylık brüt ücreti tutarında idari para cezası uygulayacak, ödenen nakdi ücret desteği ise ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte yine işverenden tahsil edilecektir. İşbu nakdi yardım düzenlemesine ilişkin ödeme usul ve esaslarının düzenlenmesi Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verilmiştir. Nakdi yardıma ilişkin yeni düzenlemeler çıkması halinde tarafınıza ayrıca yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının Şartlarının Kolaylaştırılması

29 Şubat 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş sayılacak işbu düzenlemeye göre, zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma ödeneği başvurularında işverenin beyanı esas alınarak karara bağlanacak, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmesi gerekmeyecektir. Olağan dönemlerde İŞKUR tarafından yapılan uygunluk denetimi ve kararı beklenmeksizin işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İhtiyacın acil olması ve uygunluk tespitinin uzun sürmesi nedeniyle getirilmiş işbu kolaylaştırıcı düzenleme; uygunluk denetiminin kalktığı manasına gelmeyip, kurum tarafından işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilebilecektir.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki Sürelerin Uzatılması

7244 sayılı Kanunun Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma başlıklı 2. Maddesinin ı) bendinde, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmaya yetkilidir. İşbu süre uzatımı kararı anlamına gelmekte olup, müzakerelere ilişkin bir yasak getirilmemiştir.

Sonuç

Yeni koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşanan olağanüstü süreçte; kanunun getirdiği düzenleme ile işçinin işten çıkarılma ile yaşayacağı mağduriyet yok edilmek istenmekte aynı zamanda işverene tek taraflı kararı ile ücretsiz izin uygulaması yapması sağlanarak işverenin maddi yükü hafifletilmek istenmektedir. İşçi ve işverenin karşılıklı menfaatlerinin dengelenerek işbu pandeminin çalışma hayatına etkisi getirilen yeni düzenlemeler ile azaltılmaya çalışılmaktadır. Diğer bir taraftan yaşanan sürecin daha önce benzerinin olmaması ve olası uyuşmazlıkların yargıya taşınması halinde yargılamanın tarafların iyi niyeti ve davranışlarının yön verecek olması nedeniyle, işçi ve işverenin bu süreçte organize bir şekilde hareket ederek süreci atlatma gayreti taşıması gerekmektedir.

Kategoriler
Çalışma Alanları

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Şahin Hukuk Bürosu,

Mirasın Reddi,

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları,

Tereke Davaları,

Mirasçılık Belgesinin Alınması,

Mirasçılıktan Çıkarılma Davaları,

Mirastan Feragat Davaları,

Miras Sözleşmeleri,

Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali Davaları,

Miras Taksimi Sözleşmesi ve Davalarının takibine 

ve bu konularla sınırlı olmamak üzere Miras Hukukunun tüm alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadrosuyla hizmet vermektedir.

Kategoriler
Çalışma Alanları

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku, finansal piyasalarda güvenin ve istikrarın sağlanmasını bunun yanı sıra kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan hukuk dalıdır. İlgili kanun hükümlerinin tamamı tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumaya özgülenmiştir.  Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması;  bankaların işlevlerinin gerektirdiği mali güç ve itibarı haiz mevzuata, bankacılık ilke ve teamüllerine uygun, emniyetli, seyyal ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak ortamın tesisi ile mümkün olmaktadır.


Şahin Hukuk Bürosu; pek çok büyük banka ve finans kurumuna yerel ve uluslararası düzeyde sürekli hukuki hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler hak ve alacakların takibi, ipotek ve teminatlı işlemler, kredi sözleşmelerinden doğan davalar, leasing ve factoring işlemlerinden doğan davaların yürütülmesi işlemlerini kapsamaktadır ve fakat bununla sınırlı kalmamaktadır.

 
Kategoriler
Çalışma Alanları

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku;  Devletin tek taraflı olarak gerçek ve tüzel kişilere yüklediği hak ve yükümlülükleri, bu hak ve yükümlülüklere aykırılık halinde ise ortaya çıkabilecek olan cezaları ve uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen bir hukuk dalı olup Mali Hukuk içerisinde yer almaktadır.

Vergilendirmenin hukuki yönü ve düzeni, vergilere ilişkin hukuk kuralları, bunların sistematik olarak değerlendirilmesi, yorumlanması, uygulanması ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi vergi hukukunun başlıca konularıdır. Anayasanın 73. Maddesi ile herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü tutulmuştur. Uygulama alanının genişliği ve sık değişen Vergi mevzuatı nedeni ile özel uzmanlık gerektiren bu alan, ayrıca kamu maliyesi alanında da teknik bilgiye sahip olunmasını zorunlu kılmaktadır. Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında ki Kanun, vergi hukukunun temel kanunları olup bunlar dışında da birçok özel kanuni düzenlemeler mevcuttur. 

Şahin Hukuk bürosu, Vergi Hukuku ile ilgili davaların takibini yapmakta, Avukatlarımız gerçek ve tüzel kişilere, Gümrük vergileri başta olmak üzere her türlü vergi uyuşmazlığı ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;


–    Hatalı tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin iptali için dava açılması,
–    Vergi dairesi nezdinde uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
–    Vergi ziyaı ve kaçakçılık cezalarının iptali için idari başvuruların yapılması,
–    Takdir komisyonu kararlarına karşı itiraz ve dava takipleri,
–    6183 sayılı kanun kapsamında gönderilen ödeme emirlerinin iptali için dava açılması,
–    Vergi cezalarının iptali için dava açılması,
–    Ek tahakkuk kararlarına itiraz edilmesi,
–    Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’ndan (GTİP) kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.

Kategoriler
Çalışma Alanları

Tahkim

Tahkim

Tahkim; taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların devletlerin resmi yargı makamlarınca değil, tarafların ortak olarak belirlemiş olduğu usul, yer, mevzuat uyarınca ve yine doğrudan veya dolaylı olarak taraflarca belirlenen hakemler tarafından çözülmesini ifade etmektedir. Taraflarca kararlaştırılması koşulu ile, tahkim yoluna gerçek ve tüzel kişilerce başvurulabildiği gibi, devleti ilgilendiren konularda özel kişi veya devlet tarafından da başvurulabilmektedir. Tahkimde esas olan tarafların iradeleridir; tahkimin görüleceği yer mevzuatınca bazı temel ilke ve esaslara aykırılık teşkil etmediği sürece tahkim sonucu verilen kararlara resmi yargı organları müdahale edememektedir. Böylece taraflar hızlı ve kendilerine daha uygun bir yargılamayı kabul edebilmektedir. Tahkim yoluna başvuru özellikle uluslararası ticaret alanında her geçen gün daha çok tercih edilmekte ve sözleşmelerde yer almaktadır. Türkiye’de de İstanbul Tahkim Merkezi(“ISTAC”) kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.    

Şahin Hukuk Bürosu; tahkim yargılamasında müvekkillerin savunulması görevini üstlenmekte, tahkim yoluna başvuru ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; şahıs ve şirketleri İngilizce, Fransızca, Rusça, Türkçe dillerinde temsil etmektedir.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerin bazıları aşağıda sayılmaktadır:

–    Sözleşmeye tahkim şartının eklenmesinin müvekkil lehine olup olmadığının değerlendirilmesi,
–    Tahkim koşullarının müvekkil lehine belirlenmesi amacıyla hukuki danışmanlık verilmesi,
–    Tahkim yargılamasında müvekkillerin savunulması,
–    Hakem seçimi konusunda yardım edilmesi.

 

Kategoriler
Çalışma Alanları

Medya Bilişim Hukuku

Medya Bilişim Hukuku

Medya ve Bilişim Hukuku; son yüzyıldaki teknolojik gelişmeler ışığında doğmuş ve bu gelişmelerin ivmeli artışı ile beraber hızla gelişen ve değişen dinamik ve münhasır bir hukuk alanıdır. Reklamcılık, kişisel verilerin korunması, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve yayılması, e-ticaret, eğlence ve medya, bilgi teknolojileri altyapısı, outsourcing, risk analizi, ödeme sistemleri, sosyal medya, telekomünikasyon, katma değerli veri hizmetleri başlıkları ile birlikte pek çok hukuk dalı ile ilgili olması sebebiyle interdisipliner bir kimliğe kavuşmuştur.  Medya ve Bilişim Hukuku; hak ve özgürlüklerin korunması ve bu hakların ihlali bakımından Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku; medya ve internet üzerinden işlenen suçlar bakımından Ceza Hukuku; sponsor, reklam, lisans ve benzeri diğer sözleşmeler bakımından borçlar hukuku; şirketlerin bu alandaki varlığından kaynaklı fikri mülkiyet hukuku, şirketler hukuku, ticaret hukuku, rekabet hukuku ile yakın ilişkide bulunmaktadır. 

Şahin Hukuk Bürosu; Medya ve Bilişim Hukuku ile ilgili davaların takibini yapmakta, bu alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren şahıs ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu doğrultuda, genç ve dinamik kadromuz ile öncelikli olarak teknolojik gelişmelerin ve buna bağlı mevzuat değişikliklerinin yakından takibi ile güncel mevzuat bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Avukatlarımız; Medya ve Bilişim Hukuku Danışmanlığı ile birlikte seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir. 

Kategoriler
Çalışma Alanları

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku; Anayasanın 46. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen meşru ve yasal bir işlem olan kamulaştırmanın tanımlandığı hukuk dalıdır. Anayasanın 35. maddesinde belirtildiği üzere; Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahip olup bu haklar; ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilmektedir. Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. 4652 sayılı Kamulaştırma Kanunu değişiklikleri öncesinde, kamulaştırılan taşınmazın bedeli, kamulaştırmayı yapan Devlet kurumu tarafından tespit edilmekteydi. Bu süreç içerisinde taşınmazı kamulaştırılan taraf, işlemi yapan kurumun tespit ettiği bedelin arttırılmasına yönelik dava açabilmekteydi. Kamulaştırma Kanunu değişiklikleri sonrasında kamulaştırmaya yapan kurumun da mahkemeye başvurma ve “Bedel Tespiti” davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu hususta taşınmazı kamulaştırılan kişi bu davayı takip etmeli ve hakkının gerçek değerinin tespitine ilişkin mahkeme önünde hakkını arayabilmektedir. 

Kamulaştırmasız el atma (fiili dolayısıyla kamulaştırma); kamulaştırma yetkisine sahip idarelerin kamulaştırma yapmaksızın, iradi veya gayri iradi bir şekilde fiilen işgal ederek, başkasına ait bir taşınmaza, kalıcı olarak el atması veya kamu hizmetine tahsis etmesi ya da bu amaçla üzerine kalıcı bir tesis inşa etmesi şeklinde ifade edilebilir. İdare tarafından fiilen el konularak malikin tasarrufunun engellenmesi halinde fiili el koyma söz konusu olup kamulaştırma yapan idarenin hukuka ve usule aykırı eylemi olması ve bu eylemde hukuka uygun kamulaştırma kararı alınmamasına dayanmasıdır. Kanuna uygun kamulaştırma yapıldıktan ve taşınmaza müdahale edildikten sonra kamulaştırma kararı alınan kısmın dışında daha fazla alana müdahale edilmesi veya kamulaştırmaya uygun işlem yapılırken taşınmazın kalan kısmını da kullanarak taşınmaza zarar verilmesi hallerinde de fiili el atma gündeme gelmektedir. Hukuki el atma ise; belediyelerce yapılan imar planlarının fiilen hayata geçirilememesi ve sessiz kalınması sonucunda özel mülkiyetteki taşınmaza el atmaksızın müdahale etmesi sonucu hukuki uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. İdarenin el koyması sebebiyle malik mülkünde tasarruf etme imkanını kaybettiği için vatandaş tarafından kamulaştırmasız el atma davası açılabilmektedir.

Şahin Hukuk Bürosu; kamulaştırmasız el atma ile ilgili tazminat, ecrimisil, müdahalenin önlenmesi ve tesisin kaldırılması talepli davaların takibini yapmakta, , idare ile ilgili uzlaşma görüşmeleri sürecinde ve uzlaşma tutanaklarının hazırlanmasında hukuki destek sağlamaktadır. 

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır.

–    İdari Yargıda açılan tazminat davalarının takibi ,
–    Adli Yargıda açılan tazminat davalarının takibi,
–    Ecrimisil davalarının takibi,
–    Müdahalenin Önlenilmesi talebi ve sürecin takibi,
–    Tesisin Kaldırılması (Eski Hale Getirme) talebi,
–    Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların takibi, 
–    İdari Sözleşmelerden doğan davaların takibi,
–    İptal davalarının takibi,
–    2863 Sayılı Kanun çerçevesinde tescillenen yapıların, tescil kararlarının iptaline ilişkin itiraz ve davaların takibi.

Kategoriler
Çalışma Alanları

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku; bireyin bireye, bireyin devlete ve devletin bireye karşı korunmasını amaçlayan, bireylerin yaşadığı ortam içerisinde özgür kalmasını hedefleyen,  barış ve esenlik içerisinde varlığını sürdürmesini sağlayan kamu hukuku dalıdır. Türk Ceza Kanunu Genel ve Özel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler başlığı altında kanun koyucu tarafından suç unsuru sayılan, yasaklanan eylemler ile ceza yaptırımları tanımlanmakta olup,  Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler kısmında ise; özel bölümde öngörülen suçlara uygulanacak ortak kurallar izah edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, laik bir toplumun, hukuk ve Devlet düzeninin Ceza Kanunudur.

Şahin Hukuk Bürosu; gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve dava konularında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Avukatlarımız cezai davaların takibini yapmakta ve cezai uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla şirket ve şahıslara hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

–    Müvekkiller adına suç duyurusunda bulunma ve savcılık soruşturmalarının takibi,
–    Ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması,
–    Ekonomik Suçlar ve Bilişim Suçları ile ilgili soruşturma ve davaların takibi,
–    Vergi Usul Kanunundan kaynaklanan suçlamalara ilişkin soruşturma ve davaların takibi,
–    Kambiyo (Çek Yasası) Mevzuatından kaynaklanan ceza davalarının takibi,
–    Özel kanunlarla düzenlenen cezai yaptırımlara ilişkin şikayet süreci ve dava takibi, 
–    Fikri ve Sınai Haklardan kaynaklanan davaların takibi ve uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.

 

 
Kategoriler
Çalışma Alanları

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku, hizmet sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu düzenlemeye devletin de katılması sebebiyle işçi ve işverenin Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Sendikalar ve Dernekler gibi topluluklarla ilişkileri de İş Hukuku kapsamında yer almaktadır. Çalışanların ve üretimin korunabilmesi adına; İşçi-işveren ilişkilerinin ve genel çalışma koşullarının kanuna ve amacına uygun şekilde belirlenmesi, düzenlenmesi ve daha iyiye yönlendirilmesi, endüstri ilişkilerinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara karşı önleyici yapılanmaya sahip olunması gerekmektedir.

Şahin Hukuk Bürosu; işçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti ve iş kazaları ile ilgili davaların takibini yapmakta, işçi-işveren ilişkisinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; İş Hukuku ve Endüstri İlişkileri Danışmanlığı ile birlikte seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir. 

Bu çerçevede sunulan hizmetlerin bazıları aşağıda sayılmaktadır:

–    İşçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmelerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlanması, 
–    İş yeri yönetmeliklerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlanması,
–    İş yerlerinin İnsan Kaynakları bölümlerinin bilgilendirilmesi; uygulamalarının kanuna uygunluğunun denetlenmesi,
–    Tarafların sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin bildirimlerin ve ihtarnamelerin hazırlanması,
–    Hizmet sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde sona erdirilmesi,
–    Çalışanların korunması, üretim ve işletmenin güvenliğinin sağlanması amacıyla; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi,
–    İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
–    İşletmesel Kararlar; Birleşme ve devralmalar ile yeniden yapılandırmaların hizmet sözleşmeleri üzerindeki etkilerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, 
–    İş Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsil edilmesi.

Kategoriler
Çalışma Alanları

Spor Hukuku

Spor Hukuku

Spor hukuku;  sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki spor faaliyetlerinden doğan ilişkileri düzenleyen, bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel kişilerin karşılaştıkları sorunları çözümlemeyi hedefleyen bir hukuk dalıdır. Spor Hukukunun; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza hukuku,  İdare Hukuku, Vergi Hukuku gibi hukuk dalları ile ilişkili olması, ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uyumluluğu hedeflemesi sebebiyle bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. 

Şahin Hukuku Bürosu; Spor Hukuku alanında, sektörün oyuncuları olan spor kulüpleri, bu kulüplere bağlı işletme ve şirketler, düzenleyici ve denetleyici federasyonlar, basın ve yayın kuruluşları, sponsorlar, bahis işletmeleri, oyuncu, hakem ve spor basını birlik ve dernekleri, menajerlik kişi ve kurumları, amatör ve profesyonel sporcular ve ilgili diğer kişi ve kurumlara yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerin bazıları aşağıda sayılmaktadır:

–    Profesyonel Sporcu, Teknik Direktör, Transfer ve Menajerlik ile ilgili yapılan görüşmelere iştirak edilmesi ve bunlara ilişkin tüm sözleşmelerin düzenlenmesi,
–    Sporcuların lisansları, vatandaşlık, çalışma ve oturma izinlerine ilişkin başvuruların yapılması ve takibi,
–    İsim ve ürün sponsorlukları, forma reklamları, yayın hakları ve diğer reklamcılık–pazarlama faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,
–    Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve saha dışında gerçekleşecek haksız fiiller kapsamındaki sorumluluğuna ilişkin davaların takibi,
–    Sporcuların ve Kulüplerin görsel ve yazılı basındaki kişilik haklarının korunması,
–    Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi.